Vad är självledarskap?

Självledarskap är ett begrepp som används inom områden som ledarskapsutveckling och personlig utveckling. Det innebär att du tar kontroll över ditt eget liv, sätter mål och tar initiativ för att uppnå dem, oavsett om du har en formell ledarposition eller inte.

5 centrala inslag i att leda sig själv:


1. Självmedvetenhet

Att förstå dig själv, dina styrkor, svagheter, värderingar och mål är grundläggande för att leda sig själv. Ju mer du vet om dig själv, desto bättre kan du fatta beslut och agera i enlighet med dina mål och värderingar.

2. Självstyrning

Självledare tar ansvar för sina handlingar och beslut. De kan hantera sin tid och energi effektivt och är disciplinerade när det behövs för att nå sina mål.

3. Självmotivation

Självledare har förmågan att motivera sig själva utan yttre påtryckningar. De har en stark inre drivkraft som hjälper dem att övervinna hinder och hålla fast vid sina mål.

4. Självförtroende

Att ha tilltro till sina egna förmågor är en viktig del av att leda sig själv. Det handlar om att tro på sig själv och sin förmåga att lyckas.

5. Självutveckling

Självledare strävar efter att ständigt utvecklas och förbättras som individer. De söker aktivt lärande och utmaningar för att växa och utvecklas.

Vad är bra självledarskap?


Det handlar om att vara medveten om dig själv, dina mål och din omgivning, samt att ta ansvar för att nå dina mål på ett effektivt och balanserat sätt. Det är en färdighet som kan utvecklas och förbättras över tid genom medveten ansträngning och övning. Enligt ledarna.se är det en förutsättning för att leda andra.

Hur utvecklar man självledarskap?


Det är en process som kräver medvetenhet, engagemang och kontinuerlig övning. Här är några steg och strategier som kan hjälpa dig:

 • Reflektera över dig själv för att försöka förstå dina styrkor, svagheter, värderingar och mål
 • Definiera klara och specifika mål för dig själv, både på kort och lång sikt
 • Lär dig att hantera din tid och energi effektivt
 • Utveckla förmågan att kontrollera dina känslor och impulser
 • Ta regelbunden tid för självreflektion
 • Utveckla din förmåga att kommunicera effektivt och bygga positiva relationer med andra
 • Ta hand om din fysiska och mentala hälsa.

Utbildning i självledarskap - Gå en kurs


I en värld som ständigt förändras och kräver flexibilitet och anpassning, blir förmågan att leda sig själv en allt mer avgörande förmåga. Utforska olika utbildningar i självledarskap, där du får med dig de verktyg, insikter och metoder som behövs för att ta kontroll över ditt ledarskap och framgång.

Kompetens Express

Att läsa en utbildning i självledarskap hos Kompetens Express är som att gå med i en snabbkurs mot personlig utveckling och karriärsuccé. Här är fokus på att snabbt ge dig de verktyg och insikter som du behöver för att ta ditt ledarskap till nästa nivå. Du kommer att uppleva intensiva och interaktiva lärande sessioner som är utformade för att vara praktiska och tillämpbara i din vardag.

Advantum Kompetens

Att läsa en kurs i självledarskap hos Advantum Kompetens är en djupgående utbildning. Här erbjuds en utbildning som kombinerar teoretiska insikter med praktisk tillämpning. Du kommer att bli en del av en gemenskap av likasinnade som strävar efter att förstå och utveckla sitt eget ledarskap. Utbildningen ger dig tid och utrymme att reflektera, fördjupa dina kunskaper och integrera principerna i både din professionella och personliga sfär.

8 anledningar till att satsa på detta


Självledarskap är en värdefull egenskap och en användbar strategi för att uppnå personlig och professionell framgång. Här är några skäl till varför du bör satsa på detta:

 1. Ökad självständighet: Du blir mer oberoende och behöver inte förlita dig på andra för att fatta beslut eller nå dina mål. Det ger dig kontroll över din egen framtid.
 2. Effektivitet: Du kan prioritera och organisera ditt arbete mer effektivt. Du blir bättre på att hantera din tid och energi för att uppnå dina mål.
 3. Personlig utveckling: Du strävar aktivt efter att förbättra dig själv och ditt ledarskap. Det leder till personlig tillväxt och utveckling av dina färdigheter och egenskaper.
 4. Motståndskraft: Du utvecklar förmågan att hantera motgångar och svårigheter. Du blir mer motståndskraftig och kan snabbt anpassa dig till förändringar och utmaningar.
 1. Karriärfördelar: Arbetsgivare värderar ofta anställda som visar förmåga att leda sig själva. Det kan leda till bättre karriärmöjligheter och ökat förtroende från dina chefer och kollegor.
 2. Större inflytande: Du kan påverka din egen framtid och resultatet av dina projekt och insatser. Det ger dig möjlighet att forma din egen verklighet.
 3. Balans i livet: Du lär dig att balansera arbete och privatliv samt att ta hand om din fysiska och mentala hälsa. Det kan hjälpa dig att leva ett mer balanserat och hälsosamt liv.
 4. Inspiration för andra: Du blir en inspirationskälla för andra. Ditt exempel kan motivera och påverka människor runt omkring dig att också utveckla sina egna ledaregenskaper.